מילון מונחים

לפניכם מילון מונחים שימושי לתחום הביטוח

אובדן הכנסות

רווחים שנמנעו מעסק או מפעל ששותק בעטיו של נזק אש או סיכונים נלווים. (מכונה גם: אובדן רווחים).

אובדן כושר עבודה

מצב בו המבוטח מאבד את יכולתו לעבוד, כמוגדר בפוליסה, כתוצאה ממחלה או מתאונה.

אובדן מלא

אובדן גמור. מושג המגדיר נזק לרכוש באופן מוחלט כך שאין אפשרות לשיקום הרכוש וחברת הביטוח תשלם למבוטח את מלוא סכום הביטוח בניכוי הסכומים שיש לה זכות לנקותם כגון: הפרשי פרמיות שטרם שולמו, השתתפות עצמית או העברת שרידי הרכוש לטובת חברת הביטוח.

אובדן רווחים

רווחים שנמנעו מעסק או מפעל ששותק בעטיו של נזק אש או סיכונים נלווים. (מכונה גם: אובדן הכנסות).

אחריות מוצר

ביטוח אחריותו של המבוטח לגבי תביעות שהוגשו נגדו בתקופת הביטוח (לפי בסיס הגשת תביעה) בשל נזק לגוף וגם או לרכוש שנגרם על ידי מוצריו שחדלו להיות בחזקתו עד לגובה גבול האחריות הנקוב בפוליסה.

אחריות מעבידים

המחוקק הטיל על המעביד חובות שונים לצורך הגנה על עובדיו. האחריות הינה רחבה וכוללת מקרי חבלה, תאונה או מחלה שאירעו לעובד תוך כדי ו/או עקב העבודה.

אחריות מקצועית

ביטוח אחריות מקצועית מכסה את חבותה של החברה, מנהליה ועובדיה הנובעת מכשל בביצוע חובתם המקצועית כתוצאה ממעשה רשלני, טעות או השמטה אשר גרמו נזק לצד ג'.

אחריות מקצועית רפואית

ביטוח אחריות מקצועית רפואית מכסה הפרת חובה מקצועית שנעשתה בתום לב, ומקורה ברשלנות, מחדל, טעות או השמטה של המבוטח במסגרת מקצועו או משלח ידו אשר גרמו לצד שלישי היזק גופני, פגיעה או ליקוי גופני נפשי או שכלי.

אחריות צולבת (משולבת)

כאשר המבוטח כולל יותר ממבוטח אחד, אזי לפי סעיף זה, נחשב הביטוח כאילו הוצא לכל אחד מיחידי המבוטח בנפרד – הביטוח מכסה תביעות של מבוטח אחד כנגד השני. המבטח לא ישלם בסה"כ סכום העולה על מלוא גובה אחריותו לפי הפוליסה (כמובן, בתוספת הוצאות משפט סבירות) והוא מוותר גם על זכות התחלוף כלפי כל אחד מהמבוטחים.

בונוס

מבוטח שלא תבע את חברת הביטוח בשנת הביטוח הקודמת (בעיקר בביטוחי רכב), זכאי להנחת העדר תביעות (בונוס).

ביטוח

הסכם לפיו על המבטח לשלם לזולת פיצויים במקרה של נזק, תמורת תשלום מתאים. העיקרון הוא הפקדת כספים אצל המבטח, עד שיהיה צורך בהם לתשלום נזק, אובדן חיים או אובדן רכוש. הביטוח יוצר עתודות כספיות, שיממנו תשלום נזקים לנפגעים.

ביטוח אלמנטרי

ביטוח כל הענפים שאינם ביטוח חיים ובריאות כגון: ביטוח רכב חובה, ביטוח רכב רכוש, ביטוח למפעלים ולבתי עסק, ביטוח דירה, ביטוח חקלאי, ביטוח הנדסי, ביטוח תאונות אישיות, ביטוח מחשבים, ביטוח נסיעות לחו"ל והביטוחים האחרים הנלווים לביטוחים עסקיים.

ביטוח אנשי מפתח

ביטוח שמטרתו לפצות מפעלים וחברות בשל נזקים כספיים הנגרמים לפעילותם ורווחיותם עקב מותו של ממלא משרה מרכזית וחיונית. סכום הביטוח ישמש לשיקומו של המפעל בשל אובדן שווקים, פגיעה בפיתוח ומחקר, אובדן הכנסות וכדומה.

ביטוח בכל מצב בריאות

חולים במחלות כרוניות דוגמת סרטן ומחלות לב, יכולים לרכוש כיום ביטוח נסיעות לחו"ל, ביטוח חיים וביטוח בריאות באמצעות חברת הבת של מדנס 'אופציה'.

ביטוח בריאות

ביטוח המכסה קטסטרופות רפואיות כגון: השתלות בחו"ל ותרופות שאינן כלולות בסל הבריאות, וכן מכסה ניתוחים בארץ ובעולם, ייעוצים, בדיקות ועוד.

ביטוח בריאות פרטי

פוליסת ביטוח בריאות נותנת מענה לכל מה שלא מכוסה בסל הבריאות. היא מכסה תשלומי טיפול רפואי בעת מחלה כלשהי ומקנה למבוטח שליטה מלאה בתהליך הרפואי (בחירת רופא, מקום, מועד ועוד). ביטוח רפואי פרטי הוא בעיקרו ביטוח החזר הוצאות אותן שילם המבוטח לטיפול רפואי, על פי תנאי הפוליסה.

ביטוח הכנסה למשפחה

ביטוח המקנה למשפחה קצבה חודשית לכיסוי צרכיה במקרה מות המבוטח. שיטה זו משחררת את המשפחה מהקושי ומהמורכבות שבניהול קרן ביטוח ששולמה באופן חד פעמי. ההכנסה החודשית עשויה להיות מקור כספי בטוח וודאי במשך פרקי זמן מתוכננים.

ביטוח חיים

כיסוי המבטיח פיצוי כספי למוטבים במקרה מותו של המבוטח במהלך תקופת הביטוח.

ביטוח חיים מעורב

תוכנית ביטוח המבוססת של שילוב של ביטוח למקרה פטירה וחיסכון. התוכנית מבטיחה את תשלום סכום הביטוח למוטבים במקרה פטירה מוקדמת בתוך תקופת הביטוח או תשלום למבוטח בגמר תקופת הביטוח.

ביטוח חסר

כאשר סכום הביטוח הרשום בפוליסה נמוך מערך הרכוש בפועל ונגרם למבוטח נזק, הוא יקבל רק פיצוי יחסי, על פי היחס שבין סכום הביטוח המצוין בפוליסה לבין ערך הרכוש בפועל. כלומר, אם ביטחתם רכושכם רק ב-80% מערכו בפועל – תקבלו פיצוי יחסי של 80% מערך הנזק.

ביטוח יתר

כאשר סכום הביטוח הרשום בפוליסה גבוה מערך הרכוש בפועל, על פי החוק יגיע למבוטח החזר פרמיה.

ביטוח כל הסיכונים

כיסוי שניתן לרכוש לכל אירוע תאונתי פיזי מלבד חריגים המפורטים בתנאים הכלליים ו/או ברשימה לפוליסה.

ביטוח לגילוי מחלה קשה

תוכנית זו מעניקה למבוטח תשלום חד פעמי, אותו קבע מראש, במקרה שלקה במחלה קשה כגון סרטן, לב, שבץ מוחי, כליות, כבד, ריאות וכו'.

ביטוח מוות מתאונה

תוכנית שמבטיחה תשלום פיצוי חד פעמי שמתקבל במקרה של מות המבוטח כתוצאה מתאונה.

ביטוח מחלות קשות

סכום פיצוי חד פעמי שמתקבל במקרה של גילוי מחלה קשה (לפי הגדרות  הפוליסה).

ביטוח מנהלים

תוכנית המשלבת חיסכון לגיל פרישה וכיסוי ביטוחי למקרה פטירה מוקדמת ואובדן כושר עבודה. ביטוח מנהלים מיועד לעובדים שכירים באמצעות מעסיק, ומימונו בא מכספי הפרשות לפיצויים ותגמולים המופקדים על ידי המעסיק והעובד. התוכנית מאושרת כקופת תגמולים וההפקדות בה מזכות את העובד ומעסיקו בהטבות מס.

ביטוח מקיף

כיסוי לסיכונים מסוימים המפורטים בפוליסה (בניגוד לכל הסיכונים).

ביטוח משכנתא

ביטוח חיים בגובה המשכנתא שנערך ללווה כדי שיובטח פירעון המשכנתא אם נפטר בטרם עת.

ביטוח נכות מקצועית

מעניק למבוטח תשלום חד פעמי אם הפך לנכה עקב מחלה או תאונה ונמנעה ממנו היכולת לעסוק במקצועו או בעיסוק סביר אחר, ההולם את השכלתו, הכשרתו וניסיונו.

ביטוח נכות מתאונה

סכום פיצוי חד פעמי שמתקבל במקרה של נכות שנגרמה למבוטח כתוצאה מתאונה.

ביטוח סיעודי

תשלום חודשי קבוע המשולם למבוטח במצב סיעודי, למשך תקופה קצובה או לכל החיים.

ביטוח קולקטיבי (קבוצתי)

ביטוח לקבוצת אנשים בעלי רקע משותף, מקום עבודה או תאגיד. יתרונותיו של הביטוח הקולקטיבי באים לידי ביטוי, בין היתר, בעלות נמוכה יחסית הנדרשת מחברי הקבוצה.

ביטוח ריסק

סוג של ביטוח חיים למקרה מוות בלבד. במות המבוטח במהלך תקופת הביטוח ישולם סכום הביטוח למוטבים. אם המבוטח יחיה בתום תקופת הביטוח, המבטח לא ישלם דבר. הביטוח מתחדש בדרך כלל עד גיל 65 (מידי שנה או מידי תקופה).

ביטוח שותפים

פוליסה מיוחדת וחיונית לשותפויות עסקיות ולשותפים בחברות פרטיות. ניתן לבטח כל שותף בביטוח שותפים כאמצעי נלווה להסכם השותפות, על מנת להסדיר את יחסי הגומלין הכספיים בין השותפות לבין משפחתו של השותף שנפטר.

בעל פוליסה

האדם או החברה ששמו נקוב בפוליסה והמתחייב לשלם את הפרמיה על-פיה. בביטוח כללי בעל הפוליסה הוא גם המבוטח.

גבול אחריות

סכום שנקבע בהסכמה מראש בין חברת הביטוח לבין המבוטח הקובע את הסכום המירבי שתשלם החברה בגין האחריות החוקית של המבוטח (בעיקר בביטוחי חבויות כגון: ביטוח צד שלישי, ביטוח חבות מעבידים, ביטוח חבות המוצר וביטוח אחריות מקצועית).

גורם פוליסה

עלות קבועה המתווספת לפרמיה השנתית לשם כיסוי הוצאות שונות במהלך תקופת הביטוח. הכללתו של גורם הפוליסה בפרמיה פוטרת את המבוטח מכל חיוב נוסף עבור פעולות שביקש לבצע בפוליסת הביטוח.

גיל כניסה

גיל המבוטח במועד התחלת הביטוח.

דמי ביטוח

התשלומים השוטפים המשולמים לחברה באופן רציף ובמועדים קבועים מראש.

החרגה רפואית

מגבלה לכיסוי הביטוחי בפוליסה, הניתנת עקב מצב רפואי קודם / קיים של המבוטח, בנוסף למגבלות (חריגים כלליים) הנקובות בפוליסה.

הנחה

ההפרש בין הפרמיה התעריפית לבין הפרמיה בפועל. הנחה יכולה להיות לכל תקופת הביטוח או לתקופה מוגבלת.

השבת סכום הביטוח לקדמותו

לאחר שקרה מקרה ביטוחי, קטן ערך הרכוש המבוטח בסכום הפיצוי שקיבל המבוטח (בביטוחי רכוש ו/או רכב צד ג'). במידה והמבוטח שיקם את רכושו ועל מנת שיבוטח מחדש בערכו האמיתי, עליו לשלם פרמיה נוספת.

השתתפות עצמית

הסכום הראשוני מכל נזק אותו נושא המבוטח על עצמו.

התיישנות

תקופה שנקבעה בחוק שאחריה לא ניתן לתבוע את חברת הביטוח בגין מקרה ביטוח.

ויתור על סודיות רפואית

מסמך עליו נדרש הנפגע לחתום במקרה של תביעה בגין נזקי גוף, על מנת לאפשר למבטח לעיין במסמכים רפואיים מעברו.

זיכוי

החזר כספי ממס הכנסה למי ששילם מיסים בפועל. החזר זה הינו השתתפות המדינה בחיסכון שביצע משלם המס בקופת גמל או בגין רכישת ביטוח למקרה מוות.

חבות המוצר

חבות המבוטח בגין נזקי גוף ורכוש הנובעים ממוצר שהמבוטח אחראי בגינו, לאחר שיצא מחזקתו.

חבות מעבידים

חבותו של המעביד כלפי עובדיו במקרה נזק גופני ונפשי, כתוצאה מתאונה וכן בגין מחלה שנגרמו תוך כדי ו/או עקב עבודתו אצל המבוטח וכל זאת מעבר לתשלומי המוסד לביטוח לאומי.

חובת הגילוי

החובה למסור מידע מלא ואמיתי מצד המבוטח לחברת הביטוח בעיקר בעת עריכת הביטוח, מידע שיכול להשפיע על הסכמתה של חברת הביטוח לבטח את המבוטח וכן על תנאי הביטוח.

חיתום

תהליך במהלכו מחליט החתם אם להתקשר בהסכם הביטוח עם המבוטח או לא ואם כן באילו תנאים (פרמיה, השתתפות עצמית, היקף הכיסוי, דרישות המיגון וכו'). השלב האחרון להפקת הפוליסה.

חיתום רפואי

הליך קבלת מבוטח בה נבחן מצבו הרפואי על מנת לקבוע את תנאי קבלתו לתוכנית הביטוח אליה ביקש להצטרף.

חריג

בכל פוליסה קיימים חריגים / סייגים המגדירים מה אינו מכוסה על פי תנאיה. על פי חוק, על הסייגים / חריגים להופיע בהבלטה או בצבע אחר משאר תנאי הפוליסה ולכן על המבוטח לקוראם בעיון רב.

חתם

נציג מוסמך של המבטח שעוסק בחיתום ומקבל או אינו מקבל עסקים לביטוח. החתם הוא בדרך כלל עובד שכיר של חברת הביטוח או סוכן ביטוח שקיבל הרשאה מחברת הביטוח לחתום על פוליסות בשמה. סוכן חתם יכול לייצג מספר חברות ביטוח.