חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

ביטוח נסיעות לבעלי בעיה רפואית

ביטוח נסיעות לחו"ל לבעלי בעיה רפואית* מאפשר לנסוע לחו"ל בראש שקט גם למי שסובל ממחלה כרונית כמו סרטן, סוכרת, מחלת לב, אסטמה ועוד.

מדנס מציעה לך ביטוח נסיעות לחו"ל הנותן לך בראש ובראשונה מענה להוצאות רפואיות בלתי צפויות בעת השהייה בחו"ל ומעמיד לרשותך מוקד לשירותי עזרה (אסיסטנס) הפועל במשך 24 שעות ביממה, כאשר אתה נמצא מחוץ לגבולות מדינת ישראל.

עיקרי פוליסת ביטוח נסיעות לבעלי בעיה רפואית

חולים במחלות כרוניות זוכים לפוליסת ביטוח נסיעות לחו"ל בעלת כיסוי רחב הכולל, בין השאר (התנאים המלאים מפורטים בפוליסה):

 • הוצאות רפואיות בעת אשפוז
  החברה המבטחת תשלם לבית החולים או תשפה את המבוטח בגין הוצאות אשפוז בחו"ל לרבות שכר מנתח/ים וטיפול נמרץ, הוצאות בדיקות הדמיה ומעבדה וכן בגין הוצאות רפואיות שלא במהלך אשפוז בהתאם לתנאי הפוליסה.
 • הוצאות שלא בעת אשפוז
  החברה המבטחת תשפה את המבוטח בגין הוצאות רפואיות שהוצאו בחו"ל שלא בעת אשפוז שנגרמו עקב אירוע המכוסה על פי פוליסה זו, כולל בדיקות אבחון ואביזרים אורתופדיים הנדרשים עקב תאונה. הוצאות אלו כוללות: תרופות, טיפול חירום לשיניים, התייעצות וטיפול על ידי רופא וטיפולי פיזיותרפיה.
 • המשך אשפוז בבית חולים ציבורי בישראל
  החברה המבטחת תכסה הוצאות אשפוז הכרחיות שהוצאו על ידי המבוטח באופן סביר, במהלך חודשיים מיום חזרתו לישראל בעקבות אירוע רפואי שקרה בחו"ל ומכוסה בפוליסה. זאת בתנאי כי הוצאות אלה אינן מכוסות על ידי "סל הבריאות" על פי חוק ביטוח הבריאות הממלכתי, ובתנאי שההתחייבות הכוללת של המבטח לא תעלה על סכומי הביטוח לגבי הוצאות אשפוז כמפורט ברשימת הכיסויים.
 • חילוץ ופינוי ממקום האירוע לבית חולים
  החברה המבטחת תשפה את המבוטח בגין חילוץ ו/או פינוי רפואי ממקום האירוע לבית החולים הקרוב, בכל אמצעי תחבורה יבשתי, ימי, אווירי ו/או הטסה בשירות מטוסים רגיל ו/או במטוס מיוחד בליווי צוות רפואי המותאם מבחינה רפואית למצבו של המבוטח.
 • החזר הוצאות במקרה של קיצור נסיעה או ביטולה לפני היציאה לחו"ל
  החברה המבטחת תשפה את המבוטח עבור ההוצאות המפורטות כאן עקב קיצור הכרחי ובלתי נמנע של הנסיעה המתוכננת כתוצאה מהאירועים הבאים:
  • תאונה שארעה למבוטח בחו"ל או מחלה קשה שלקה בה לראשונה בחו"ל ואשר כתוצאה ממנה ובאישור רופא נאלץ המבוטח לשנות את מועד חזרתו לארץ, ולא יכול היה לנצל את כרטיס הטיסה המקורי שהיה ברשותו.
  • מוות פתאומי של קרוב משפחה הנלווה למבוטח בנסיעתו ובוטח בנסיעה זו אצל החברה המבטחת.
  • טיסת חירום של המבוטח לארץ על מנת לשהות ליד מיטת חוליו של אביו, אמו, בנו, בתו, או בן / בת זוגו, אשר על פי קביעת רופא נמצא בסכנת מוות.
  • על מנת לאפשר למבוטח להשתתף בהלוויה של אביו, אמו, בנו, בתו, או בן / בת זוגו.
 • שהייה נוספת של המבוטח בבתי מלון בחו"ל
  החברה המבטחת תשפה את המבוטח בגין הוצאות סבירות בשל שהייה נוספת של המבוטח בבתי מלון בחו"ל, מעבר לתקופת הביטוח, אם נמסרה חוות דעת רפואית בכתב מאת רופא מוסמך או מוסד רפואי מוכר שאילולא השהות הנוספת עלולים היו חיי המבוטח להיות בסכנה.
 • פיצוי במקרה של מוות או נכות מתאונה
  במקרה של מוות או נכות צמיתה למבוטח, תפצה החברה המבטחת את המבוטח בפיצוי בהתאם לאחוזים המפורטים בטבלת הנכויות כפי שמופיעה בפוליסה.
 • ביטוח אחריות חוקית כלפי צד שלישי
  החברה המבטחת תפצה את המבוטח עד לגבול האחריות המופיע ברשימת הכיסויים ושיהיה חייב לשלם לפי החוק בתורת פיצויי נזיקין עבור: מוות או חבלה גופנית כתוצאה מתאונה לכל אדם שאיננו בן משפחתו של המבוטח או אשר בזמן התאונה לא היה מועסק בשירותו של המבוטח או נלווה אליו.
  כן יפוצה המבוטח במידה ונגרם נזק כתוצאה מתאונה לרכוש שאינו שייך למבוטח או לבן משפחתו או של נלווה או של כל אדם אחר הנמצא בשירותו של המבוטח וכמו כן בתנאי שהרכוש אינו בהשגחתם או בפיקוחם ובתנאי שהחבות נובעת מתאונה אשר ארעה בחו"ל במשך תקופת הביטוח.
 • הוצאות העברת גופה
  במקרה מות המבוטח, תשלם החברה המבטחת ליורשיו החוקיים או למנהל עזבונו של המבוטח את הוצאות העברת הגופה לישראל.

*המידע והתנאים המפורטים כפופים לנוסח המלא של הפוליסה, תנאיה וסייגיה טל"ח.

הרחבות

פוליסת ביטוח נסיעות לחו"ל לבעלי בעיה רפואית ניתנת להרחבה ולהוספת כיסויים שיקנו לך מעטפת מקיפה של כיסויים ביטוחיים הן לצרכים בריאותיים והן לצרכי רכוש. ההרחבה ניתנת תמורת תשלום נוסף המכסה את הנושאים הבאים:

 • הטסה רפואית לישראל
 • היריון ולידה
 • רעידת אדמה
 • מסרטת וידאו
 • מצלמה דיגיטלית
 • מחשב נייד
 • סקי (ספורט חורף)
 • נסיעה עסקית הכוללת: אובדן ימי עבודה, מחשב נייד, מצלמה דיגיטלית, תאונות ועוד

הטסה רפואית לישראל
החברה המבטחת תשפה את המבוטח בגין פינוי רפואי לישראל בכל אמצעי תחבורה יבשתי, ימי, אווירי ו/או הטסה בשירות מטוסים רגיל ו/או במטוס מיוחד בליווי צוות רפואי המותאם מבחינה רפואית למצבו של המבוטח. אחריות המבטח על פי סעיף זה מותנית ברכישת נספח זה על ידי המבוטח, באישור רופא, במתן אישור מוקדם מטעם המבטח ובביצוע ההטסה הנ"ל באמצעות המבטח ו/או מי מטעמו בלבד. ההחלטה לגבי אופן ההעברה הנדרש תיעשה על ידי המבטח בתאום עם הרופא המטפל במבוטח.

היריון ולידה
החברה המבטחת תכסה בעיה רפואית המחייבת טיפול רפואי כתוצאה מהיריון ו/או לידה מוקדמת אשר אירעה בחו"ל במהלך תקופת הביטוח. הכיסוי הביטוחי יהיה תקף בתנאי שהמבוטחת רכשה הרחבה זו במפורש ושילמה את תוספת הפרמיה בגינה. החברה המבטחת תשפה את המבוטחת בגין הטיפולים הרפואיים הנדרשים עד לסכום המפורט ברשימת הכיסויים.

רעידת אדמה
החברה המבטחת תשפה את המבוטח בגין הטיפולים הרפואיים הנדרשים עד לסכום המפורט ברשימת הכיסויים וכן עבור נזקי תאונות אישיות וכבודה.

מי יכול להתקבל?

ביטוח נסיעות לחו"ל לבעלי בעיה רפואית מיועד לסובלים ממחלות כרוניות כגון מחלות לב, סרטן, סוכרת, חולי אפילפסיה, חולי קרוהן, מושתלי איברים, נוטלי קומדין ועוד.
ניתן לבטח בביטוח נסיעות לחו"ל כל אדם בעל בעיה רפואית שלא אושפז בשלושת החודשים האחרונים אשר קדמו לנסיעה לחו"ל באישור חברת הביטוח. גם מי שאושפז במהלך שלושת החודשים האחרונים לפני הנסיעה, יוכל להתקבל לביטוח במרבית המקרים לאחר בדיקה של מסמכים רפואיים הכוללים סיכום של האשפוז האחרון ומכתב מרופא מומחה, בתחום הבעיה הרפואית של הנוסע, המאשר כי אין סיבה רפואית המונעת את הנסיעה לחו"ל. כל מקרה נבדק לגופו ואנו במדנס עושים את מירב המאמצים על מנת למצוא פיתרון ביטוחי לכל מי שיש לו בעיה רפואית.

*מבוטחים מסויימים יידרשו לחיתום רפואי בהתאם לתנאי הפוליסה.