חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

ביטוח משרד לרואי חשבון

פוליסת ביטוח המשרד מכסה נזק לרכוש המבוטח כתוצאה מאובדן או נזק תאונתי פיזי, מקרי ובלתי צפוי מראש מכל סיבה שהיא. כמו כן מכסה הפוליסה נזקי גוף לעובדי המשרד ולצדדים שלישים, אשר נגרמו בחצרי המשרד.

יתרונות תכנית הביטוח של מדנס

ביטוח מבנה ותכולה על בסיס "כל הסיכונים", כולל את הכיסויים וההרחבות הבאות:

 • אבדן או נזק כתוצאה מפריצה או שוד
 • דברי אומנות עד 10,000 ₪
 • אובדן דמי שכירות עקב נזק מכוסה , מתן דמי שכירות למבנה חליפי עד 12 חדשים ומוגבל ל- 10% מסכום הביטוח של המבנה
 • פינוי הריסות עד 10% מסכום הביטוח של הרכוש
 • שכר אדריכלים עד 10% מסכום הביטוח של הרכוש
 • ביטוח, נוסף 10%, סעיף שומא עד 10%, נזקי מים כולל בלאי למעט מקור הנזק ועוד

ביטוח אבדן הכנסה

 • המבוטח זכאי לתגמולי ביטוח, בגין אבדן הכנסה שנגרם מאי יכולת להפעיל את המשרד בעקבות מקרה ביטוח

ביטוח אחריות כלפי צד שלישי, כולל את הכיסויים וההרחבות הבאות:

 • הרחבה לפעילות בחו"ל
 • הרחבה לצד ג' רכב רכוש מעל לגבולות צד ג' של פוליסת הרכב עד 1,000,000 ₪
 • הרחבה לנזק לרכוש עובדי המשרד
 • הרחבה לאירועים חברתיים המאורגנים על ידי המשרד

ביטוח חבות מעבידים

 • הרחבה לעובדים הנמצאים באופן זמני בחו"ל
 • הרחבה לקבלני משנה ובעלי שליטה

ביטוח למערכות ממוחשבות

 • כולל שיפוי בגין הוצאות שחזור נתונים ותוכנה

ביטוח כספים

 • הרחבה לאבדן או נזק לכספים הנמצאים בביתם הפרטי של המורשים לכך

כיסוי הוצאות הגנה בהליכים פלילים הנובעים מתביעות המכוסות על פי פרקי החבות מעבידים ואחריות כלפי צד שלישי בפוליסה

 • הפוליסה מודולארית , פרקים וגבולות אחריות בהתאם לבחירת המבוטח
 • המידע המפורט לעיל כולל תמצית של תנאי פוליסת הביטוח התקפים במועד הפרסום בלבד, תנאים אלו כפופים לנוסח המלא של הפוליסה וניתנים לשינוי מעת לעת לפי שיקול דעת המבטחים

לפרטים נוספים וליצירת קשר עם נציג אחריות מקצועית במדנס: טל: 03-6380330,  דוא"ל: SKrispin@madanes.com

מידע שמסרת ותמסור, ברצונך ובהסכמתך, יישמר אצלנו וישמש את קבוצת מדנס לצורך דיוור ישיר, ניתוח מידע, שיווק ומתן השירותים. ייתכן שהמידע יועבר לחברות בתחום הביטוח והפיננסיים ולספקים לצרכים האמורים.

לקבלת הצעה מותאמת עבורך