חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

ביטוח אחריות המוצר – מידע מורחב

חוק האחריות למוצרים פגומים (1980) הוא חוק שנחקק על מנת לפצות אדם שרכש מוצר פגום וניזוק בגופו כתוצאה משימוש בו.

על פי חוק האחריות למוצרים פגומים תש"מ-1980, על יצרן או כל יבואן, משווק, מטפל, מתקין/מתקן, או מספק מוצרים, אורז מוצרים, גם אם מדובר לגבי מוצר שלם וגם לגבי רכיב או חלקי מוצר, חלה חובה אחריות מוגברת בשל נזק שייגרם עקב שימוש במוצר. האחריות על היצרן חלה גם מכוח פקודת הנזיקין הנמכרים בישראל או בכל מקום אחר בעולם, לכן, במידה והמוצרים משווקים בחו"ל, אזי חשוב ביותר להתאים את הפוליסה לגבולות טריטוריאליים ותחומי הדין שיפוט המתאימים.

אחריות זו ניתנת להגנה על ידי פוליסה לביטוח אחריות המוצר – הנותנת מענה ביטוחי וכיס עמוק להיפרע ממנו (הדבר חיוני במיוחד במקרים בהם החברה המסחרית אינה בעלת ממון רב, או שהינה בתחילת דרכה ויש בתביעה נזיקית כזו בכדי להעיב על המשך פעילותה) המכסה את המבוטח בגין תביעות שיוגשו כנגדו בשל אחריותו לפגיעה ו/או נזק לגופו ו/או לרכושו של כל אדם ו/או גוף כלשהו, לרבות נזק תוצאתי, העלולים להיגרם עקב מוצר אשר יוצר, טופל, שווק, הותקן ועוד, על ידי המבוטח, לאחר שיצא מחזקתו.
תביעות בביטוח זה מכוסות על בסיס יום הגשת תביעה , כלומר שהכיסוי ניתן לתביעה אשר תוגש נגד המבוטח לראשונה (ותימסר למבטח) בתקופת הביטוח.

במידה ולא מחדשים את הפוליסה ניתן לחלופין לרכוש תקופה של תקופת גילוי או RUN OFF הנותנת מענה לתביעות עתידיות בשל פעילות העבר עד היום הפסקת הפוליסה/יום הפסקת הפעילות המבוטחת.
חשוב לחדש את הביטוח מדי שנה ולשמור על רצף הכיסוי וזאת כדי להימנע ממצב בו המבוטח עשוי "ליפול בין הכיסאות". כמו כן רצוי, במידת האפשר, לחדש את הביטוח אצל אותו המבטח.

ניתן גם להרחיב את הפוליסה לכיסוי השבת מוצרים (RECALL), להרחיב כיסוי עבור משווקי המבוטח, ולשלב את הביטוח עם מוצרים נוספים כגון ביטוח צד שלישי, אחריות מקצועית ורשלנות רפואית, הכל לפי הנדרש.