חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

ביטוח אחריות מקצועית רפואית לרופאי שיניים

עיקרי הפוליסה

הביטוח לאחריות מקצועית-רפואית לרופאי שיניים באמצעות מדנס מכסה חבות ישירה או שילוחית של המבוטח הנובעת מתביעה כתוצאה מנזק גוף, נזק נפשי, מחלה, חולי או מוות או נזק כלכלי טהור (למטופל בלבד) שנגרמו על ידי, או נטען שנגרמו על ידי פעולה רשלנית, הפרה של חובה מקצועית, טעות או השמטה שבוצעו על ידי המבוטח בעיסוקו המקצועי המורשה כרופא שיניים.

שירותים משפטיים

הפוליסה כוללת בנוסף, שירותי הגנה משפטית בהליכים משמעתיים, בהליכים פליליים, בהליכים המוגשים כנגד המבוטח ואשר מקורם בחוק איסור לשון הרע ו/או בחוק הגנת הפרטיות ובהליכים הקשורים לסכסוכי עבודה בין רופא השיניים המבוטח לבין מעסיקו – הכל בקשר עם העיסוק המקצועי המבוטח, כחלק מביטוח אחריות מקצועית.

*כל האמור לעיל כפוף לתנאי הפוליסה ולחריגיה.
**תנאי הכיסוי, היקפו והפרמיה הנדרשת עבורו הינם בכפוף להליך חיתום ספציפי, לנסיון התביעות ולאישור המבטח.

לרכישת ביטוח אחריות מקצועית רפואית ולפניות בעניין הכיסוי הביטוחי ובנושאי הגבייה יש לפנות למחלקת ביטוח אחריות מקצועית רפואית:
טלפון: 03-6380480
פקס: 03-6380461
אימייל: medmalins@madanes.com