טלפונים חיוניים
צרו עמנו קשר בטלפון 03-6380000
שעות פעילות: ימים א’-ה
8:00-16:00
טלפונים נוספים במדנס

תנאי שימוש באתר

*אתר מדנס פונה לגברים ונשים כאחד. כל האמור בלשון זכר יראו אותו כאילו נאמר בלשון נקבה ולהפך כל הנאמר בלשון יחיד יראו אותו כאילו נאמר בלשון רבים ולהפך.

 • הסכמה לתנאי השימוש באתר - השימוש באתר אינטרנט זה, של מדנס סוכנות לביטוח בע"מ ו/או של חברות בנות ו/או אחיות ו/או קשורות (להלן כולן יחד: "קבוצת מדנס"), לרבות השימוש במידע ו/או השימוש בקישוריות למקורות מידע אחרים באתר ו/או באמצעותו, וכן מסירת כל מידע שהוא, קבלת הצעות ו/או רכישת פוליסות ביטוח ו/או מוצרים ו/או שירותים כלשהם באמצעות אתר זה (להלן: "השימוש באתר"), כפוף לתנאים המפורטים להלן. במידה ואינך מקבל תנאי כלשהו מתנאי שימוש אלה, הינך מתבקש שלא לעשות כל שימוש באתר זה. עצם הגלישה והשימוש באתר על ידך מהווה הסכמה מצידך לקבלת הוראות ותנאים אלה והתחייבות מצדך לנהוג לפיהם.

 • קניין רוחני - האתר מכיל חומרים שונים המוגנים ע"י זכויות יוצרים, סימני מסחר ושאר זכויות קנייניות, לרבות תוכן, תוכנה, תמונות, וידאו, גרפיקה, מוסיקה וקול, אשר חלקם בבעלות קבוצת מדנס וחלקם בבעלותם של צדדים שלישיים. יתרה מזאת, האתר, כמכלול, מוגן כיצירה שלמה. אין לעשות כל פעולה שיש בה כדי לפגוע בזכויות קנייניות אלה. אין להכניס שינויים, לשדר, להעביר, להפיץ, לשכפל, להציג, לפרסם, להעתיק ו/או למכור ו/או לעשות שימוש מסחרי אחר כלשהו במידע, בתכנים ו/או בשירותים המוצעים באתר ו/או שמקורם באתר, כולם או חלקם, ללא אישור מראש ובכתב של קבוצת מדנס או של בעל זכויות היוצרים הרלבנטי.

 • הגבלת אחריות - אין באמור בדפי האתר והמידע בו משום הצעה, שידול או ייעוץ לביצוע עסקאות עם קבוצת מדנס ו/או כל גורם אחר. לפני ביצוע כל עסקה ונטילת חבות כספית כלשהי בהסתמך על המידע המצוי באתר, מומלץ להיוועץ ביועץ מקצועי מוסמך בתחום הרלוונטי. קבוצת מדנס אינה אחראית לכל נזק, הפסד או הוצאה, ישירים, עקיפים, משניים, מיוחדים ו/או תוצאתיים, שייגרמו כתוצאה מהסתמכות על המידע המוצג באתר זה ו/או כתוצאה מכל שימוש (לרבות נזקי חומרה ו/או תוכנה הנובעים מוירוסים כלשהם) ו/או אי היכולת להשתמש באתר ו/או כל התנהגות פוגעת ו/או בלתי חוקית של משתמשים אחרים ו/או צדדים שלישיים כלשהם. קבוצת מדנס ו/או מי מטעמה אינה אחראית לנזק שעלול להיגרם למשתמש עקב פגם או תקלה בתוכנה המפעילה את האתר או את הגישה לאתר או בגין ביטול או הפסקת השירותים הניתנים באתר. תיתכן אפשרות שבמידע המופיע באתר נפלו שיבושים ו/או שגיאות ו/או אי דיוקים, למרות שקבוצת מדנס עושה כל שביכולתה לוודא את איכות, אמינות, שלמות ורמת הדיוק והעדכון של המידע והתוכן הכלולים באתר. קבוצת מדנס ו/או מי מטעמה לא תהא אחראית לנזק שעלול להיגרם עקב קיום שיבושים אלה. כמו כן, קבוצת מדנס ו/או מי מטעמה לא תהיה אחראית למידע המצוי באתרים אחרים חיצוניים, המקושרים לאתר באמצעות קישורית ("לינק") או בכל דרך אחרת, והיא לא תישא באחריות לנזקים שייגרמו עקב הסתמכות על המידע המצוי באתרים אלה או השימוש בו. האחריות על השימוש באתר והאחריות על תוצאות השימוש בו יחולו על המשתמש בלבד.

 • כלליות המידע המופיע באתר – המידע המופיע באתר מוצג באופן כללי בלבד. הנוסח המחייב את קבוצת מדנס הוא אך ורק הנוסח המלא המופיע בפוליסות הביטוח. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המופיע באתר לבין המידע המופיע בפוליסות הביטוח, יקבע המידע המופיע בפוליסות הביטוח.

 • רישום לאתר – במידה ותירשם לאתר, הינך מתחייב לנקוט בכל האמצעים הנדרשים לשמור בסודיות את שם המשתמש והסיסמה שייבחרו על ידך ולא לאפשר לאף גורם אחר לעשות בהם שימוש ללא אישורה מראש ובכתב של קבוצת מדנס. הינך מתחייב לשאת בכל נזק שייגרם כתוצאה מהשימוש בשם המשתמש ו/או בסיסמה כאמור על ידי גורם בלתי מורשה.

 • השימוש באתר והעלאת מידע - הינך מתחייב לעשות שימוש באתר אך ורק למטרות חוקיות ולמטרות אשר לשמן נועד האתר. הינך מתחייב שלא להעלות (upload), לשלוף, לשדר, להפיץ או לפרסם, מידע או חומר אחר:
  • העלולים להפריע ו/או להגביל ו/או למנוע מאחרים את השימוש באתר
  • העלולים להשפיע על הביצועים ו/או התפקוד של האתר
  • האסורים לפרסום או לשימוש, או שהם בגדר איום, פגיעה, העלבה, הוצאת דיבה, השמצה, פורנוגרפיה או ביטוי וולגרי אחר
  • הכוללים מידע כוזב או מטעה
  • שהינם בגדר דברים העלולים לעודד, לשדל, להמריץ או לסייע לאחר לבצע מעשה האסור על פי חיקוק או העלולים להטיל חבות ו/או אחריות משפטית
  • העלולים להפר זכויות קניין של אחר, לרבות זכויות קניין רוחני, זכויות יוצרים, פטנטים, זכויות להגנת הפרטיות ו/או כל זכות קניינית אחרת
  • הכוללים וירוס ו/או סוס טרויאני ו/או תוכנה אחרת העלולה לחבל במערכות מחשב או לגרום להן נזק מכל סוג שהוא
  • הכוללים פרסומת מכל סוג שהוא בלי הרשאה מפורשת מראש של קבוצת מדנס

  מובהר, כי קבוצת מדנס אינה יכולה לפקח על כל מידע ו/או הודעה המועלים לאתר על ידך ו/או על ידי משתמשים אחרים והיא לא תהיה אחראית לכל נזק ו/או הפסד העלול להיגרם כתוצאה ו/או בקשר לכך. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, קבוצת מדנס שומרת לעצמה את הזכות, בכל עת, למסור כל מידע אשר יידרש ממנה על פי דין, כמו גם על זכותה לערוך, להסיר ולסרב להעלות לאתר כל מידע ו/או הודעה אשר לפי שיקול דעתה הבלעדי של קבוצת מדנס פוגע בעליל או מפר תנאי מתנאי שימוש אלה. בהעלותך מידע כלשהו לאתר לרבות מידע אישי ו/או מסמכים ו/או הודעות (להלן בסעיף זה:"התקשורת"), הינך מעניק בזאת לקבוצת מדנס אישור בלתי מוגבל ובלתי חוזר, לעשות בתקשורת כל שיידרש לפי שיקול דעתה הבלעדי כדי להשיג את המטרות החוקיות שלשמן הועלתה התקשורת לאתר, בכפוף להוראות תנאי שימוש אלה והינך מוותר בזאת על כל טענה ו/או תביעה כנגד קבוצת מדנס בגין הפרת זכויות קניין ופרטיות בכל הנוגע לתקשורת, אלא אם תוכח התרשלות קבוצת מדנס בביצוע חובותיה הנובעות מתנאים אלה.

 • מסירת מידע אישי - מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הינך מצהיר, מאשר ומסכים בזאת, כי כל מידע אשר יימסר על ידך באמצעות האתר נמסר מרצונך החופשי וכי עצם הקלדת הנתונים על ידך, לרבות הרישום לאתר וקבלת הצעות, מהווה הסכמה מצידך להתיר לקבוצת מדנס ו/או למי מטעמה להשתמש במידע שנמסר על ידך, בכפוף לכל דין, לרבות קבלת דברי דואר, בין בדואר רגיל, בין בדואר אלקטרוני ובין בכל דרך אחרת הכוללים, בין היתר, מידע הנוגע לפוליסות ביטוח ו/או על מנת ליידע ולהציע לך ולבני משפחתך, על ידי קבוצת מדנס ובין אם מצד ג' כלשהו עימו תשתף קבוצת מדנס פעולה בכפוף לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א - 1981, מוצרים ו/או שירותים אשר לדעת קבוצת מדנס עשויים לעניין אותך ואת בני משפחתך. במידה ואינך מעוניין בדיוור כאמור הינך רשאי להודיע על כך לקבוצת מדנס בכל עת. כמו כן, הינך מאשר ומסכים בזאת, כי קבוצת מדנס תהיה רשאית לעשות במידע הנמסר על ידך עיבודים סטטיסטיים ו/או עיבודים שונים לשם שינוי ושיפור האתר ותכניו, כל זאת בכפוף לתנאי שימוש אלה.

 • הפרת הוראות תנאי השימוש - כל שימוש באתר, בתכניו ו/או בשירותיו בניגוד להוראות אלה מהווה הפרה של תנאי השימוש. קבוצת מדנס שומרת על זכותה לסרב להעניק גישה לאתר או לחלקים ממנו לכל משתמש, לפי שקול דעתה הבלעדי וללא כל התראה מוקדמת. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תהא קבוצת מדנס רשאית למנוע ממשתמש שהפר תנאי מתנאי השימוש לבצע התקשרות עמה באמצעות חסימת גישה לאתר. מובהר, כי אין באמור לעיל כדי לגרוע מכל סעד חוקי העומד לרשות קבוצת מדנס בגין הפרת תנאי ו/או הוראה כלשהיא מתנאי שימוש אלה.

 • שינוי תנאי השימוש באתר - קבוצת מדנס שומרת על זכותה להכניס שינויים בתנאי השימוש בכל עת ולפי שקול דעתה הבלעדי. שינויים כאמור ייכנסו לתוקף עם קבלת ו/או פרסום הודעה עליהם באתר או באמצעות דואר אלקטרוני או בכל דרך אחרת שתבחר קבוצת מדנס. שימוש באתר לאחר קבלת ו/או פרסום ההודעה כאמור ייחשב כהסכמה מצידך לכל שינוי שיבוצע בהם על ידי קבוצת מדנס.

 • אבטחת מידע – קבוצת מדנס עושה כל שביכולתה על מנת לשמור על סודיות המידע האישי שלך. לשם כך קבוצת מדנס משתמשת באמצעי אבטחת מידע סבירים ומתקדמים התואמים את הנהוג בעולם האינטרנט. יחד עם זאת, קיים סיכון של חדירה למאגרי הנתונים. כל עוד קבוצת מדנס נוקטת באמצעי אבטחה סבירים, היא לא תהיה אחראית לנזק שנגרם בעקבות חדירה בלתי מורשית כאמור והעברת מידע לצד ג' עקב חדירה כאמור.

 • כללי – על הסכם זה יחולו חוקי מדינת ישראל. סמכות השיפוט הבלעדית תהיה נתונה לבית המשפט המוסמך בתל אביב. השירות המסופק באתר אינו מיועד לקטינים ולמי שאינם אזרחי מדינת ישראל. שלילת תוקפה, חוקיותה או אכיפותה של הוראה מהוראות הסכם זה לא תשפיע בשום צורה ואופן על תוקפן, חוקיותן ואכיפותן של יתר הוראות ההסכם. סעיפים אשר נשלל תוקפם או שאינם ניתנים לאכיפה ייחשבו כאילו הוחלפו בסעיפים תקפים וניתנים לאכיפה שתוכנם תואם במידת הקירוב הגדולה ביותר את כוונת הסעיפים המקוריים. כל שימוש בלשון זכר ו/או יחיד מתייחס גם לנקבה ו/או לרבים בהתאמה.
צור קשר התקשר עכשיו
Loading...