טלפונים חיוניים
צרו עמנו קשר בטלפון 03-6380000
שעות פעילות: ימים א’-ה
8:00-16:00
טלפונים נוספים במדנס

מדיניות פרטיות

מדנס סוכנות לביטוח בע"מ (להלן "החברה") מתייחסת בכבוד לפרטיות המשתמשים באתר החברה, הפועל בכתובת www.madanes.com והאפליקציות במכשירי האייפון והאנדרואיד שזמינות להורדה בחנות Google ובחנות Appstore, ובכל כתובת נוספת בהתאם לשיקול דעתה של החברה (להלן: "האתר והאפליקציות").תנאים אלה יבהירו מהי מדיניות הפרטיות הנהוגה באתר והאפליקציות. בין היתר, תובא סקירה של מקורות איסוף המידע, מטרות איסוף המידע, סוג המידע, דרכי הטיפול של החברה במידע שנאסף ואופן השימוש, והכל ביחס למידע שתמסור לחברה ובמידע שייאסף אודותיך בעת השימוש באתר והאפליקציות. במדיניות זו, הביטוי "מידע אישי" פירושו כל מידע שניתן לעשות בו שימוש באופן סביר על-מנת לזהות אותך, לרבות שמך הפרטי ושם משפחתך, כתובתך, מספר הטלפון שלך ועוד.

מדיניות זו מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש באתר ובאפליקציות. המדיניות מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והיא חלה באופן זהה גם על נשים.

מסירת פרטים ומידע אישי לחברה

השימוש באתר והאפליקציות אינו מחייב רישום או מסירת פרטים ומידע אישי. עם זאת, אזורים ומדורים שונים באתר והאפליקציות1 (עשויים להיות כרוכים ברישום ומסירת פרטים ומידע אישי, כגון שם מלא, כתובת, טלפון, כתובת דוא"ל פעילה, תמונות, שיוך ארגוני ופרטים נוספים לפי הצורך ונסיבות העניין.

שדות שחובה למלאם יסומנו במפורש. בהיעדרם, לא תוכל להירשם באזור הרלבנטי באתר ובאפליקציות. עליך למסור רק פרטים נכונים, מדויקים ומלאים ואתה מאשר בזאת את נכונות הפרטים שמסרת.

המידע יישמר במאגרי המידע של החברה לצורך המטרות המפורטות במדיניות הגנת פרטיות זו. לצורך מימוש המטרות כאמור, ייתכן שהחברה תעביר מידע אודותיך או כל חלק ממנו לצדדים שלישיים כמפורט במדיניות זו. מודגש, כי אינך מחויב על-פי חוק למסור את הפרטים והמידע האישי. מסירתם כפופה בהסכמתך וברצונך החופשי.

מסירת פרטים שגויים, או אי מסירת מלוא הפרטים הנדרשים, עלולים למנוע ממך את האפשרות להשלים את הרישום או להשתמש בחלק משירותי האתר והאפליקציות, לפגוע באיכות השירות הניתן לך וכן לפגוע ביכולת ליצור איתך קשר, במידת הצורך.

החברה עשוייה לאסוף מידע נוסף בעת שתיצור קשר עם החברה (בדרך של הגשת בקשות או תכתובות עם החברה וכיו"ב).

אם תספק מידע אישי של צד שלישי, עליך לעשות זאת אך ורק לאחר: שיידעת את הצדדים השלישיים אודות תוכן מדיניות זו וכן קיבלת את הסכמתו המפורשת למסירת המידע לחברה, לשם השימוש במידע זה ולאחר שיידעת אותו בדבר מסמך מדיניות זו של החברה והוא הסכים לכך.

מידע שנאסף במהלך השימוש באתר והאפליקציות

בעת שתשתמש באתר והאפליקציות, עשויה החברה לאסוף מידע על נוהגיך ביחס לשימוש באתר והאפליקציות, לרבות תכנים שטענת או פרסמת, מידע שקראת, העמודים בהם צפית, השירותים שעניינו אותך, מקום המחשב ונתוני כתובת האינטרנט (IP address) באמצעותם התחברת לאתר ולאפליקציות, סוג מערכת ההפעלה המשמשת אותך, סוג מכשיר הקצה שברשותך, תמונות -  אשר המשתמש טוען לאפליקציה, במסגרת יישום שעניינו "תיעוד תאונת דרכים" - המתעדות את מקום בו אירעה תאונת הדרכים, זירת תאונת הדרכים, הנזק שנגרם בעקבות תאונת הדרכים ועוד.

בנוסף, החברה רשאית לאסוף ולהסתייע בשירותיהם של צדדים שלישיים לצורך איסוף וניתוח מידע אנונימי, סטטיסטי, או מצרפי בקשר עם השימוש באתר והאפליקציות, לרבות מידע הנוגע לפעילותך באתר והאפליקציות.

רשתות חברתיות ומידע אישי שאתה משתף

החברה מעמידה לרשות משתמשי האתר והאפליקציות כלים לשיתוף וקישור תכנים מהאתר באמצעות רשתות חברתיות ושירותים מקוונים שונים ("יישומים חיצוניים"). השימוש ביישומים חיצוניים איננו כפוף למדיניות זו אלא כפוף לנוהגי הפרטיות של אותם יישומים.
האתר והאפליקציות עשויים לכלול גם תכנים של פרסום מטעם משתמשי האתר. תכנים אלה עשויים לכלול גם מידע אישי. ביחס לתכנים שאתה טוען לאתר ולאפליקציות, אלה אינם פרטיים ואינם חסויים וכי לא צריכה להיות לך כל ציפייה לפרטיות בנוגע אליהם. עליך לנקוט משנה זהירות ולהפעיל שיקול דעת בעת שהנך מוסר מידע אישי שעלול לזהות אותך או אחרים.

מטרות השימוש במידע

החברה רשאית לעשות שימוש במידע האישי שתמסור ובפרטים שתאסוף החברה במסגרת פעילותך באתר והאפליקציות, בהתאם להוראות מדיניות זו או על פי הוראות כל דין, למטרות הבאות:

 • שימוש באתר והאפליקציות, בתכנים ובשירותים שהם מציעים
 • זיהוי המשתמש בעת כניסות חוזרות במטרה לחסוך את הזנת הפרטים הרלוונטיים בכל פעם
 • העשרת השירותים והתכנים באתר והאפליקציות ובכלל זה חשיפה לשירותים ותכנים חדשים המתאימים לדרישות המשתמשים וציפיותיהם וכן שינוי שירותים ותכנים קיימים. המידע שישמש את החברה לצורך כך יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה באופן אישי
 • התאמת השירותים באתר והאפליקציות להעדפותיך
 • משלוח אליך, מעת לעת, מידע בדבר שירותיהם ותכניהם של האתר והאפליקציות, פעילויות בקשר אליהם ואל החברה, סקרים, עלוני מידע וכיו"ב. מידע כאמור עשוי להיות פרסומי באופיו והוא עשוי להישלח אליך באמצעות מסרונים, (SMS), הודעות דוא"ל, או בדרך אלקטרונית אחרת
 • יצירת קשר איתך כשהחברה סבורה שקיים צורך בכך
 • ניתוח, בקרה ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים. מידע זה לא יזהה אותך אישית
 • תפעולו התקין ופיתוחו של האתר והאפליקציות
 • אכיפת תנאי השימוש באתר והאפליקציות, על-מנת למלא אחר דרישות כל דין או בקשה או הוראה מאת רשות מוסמכת או כל צד שלישי, כשהחברה סבורה בתום-לב כי עליה לעשות כן
 • התגוננות מפני תביעות, דרישות וטענות בקשר עם פעילותה של החברה
 • כל מטרה אחרת, המפורטת במדיניות פרטיות זו או בתנאי השימוש

מסירת מידע לצדדים שלישיים

 • המידע אשר יוחזק במאגרי המידע של החברה, יכול ויימסר לצדדים שלישיים בהתאם לתנאי מדיניות הגנת הפרטיות
 • העברת המידע לצדדים שלישיים תכלול מידע רלוונטי בלבד שאינו חורג מהמטרות שלשמן מועבר המידע ותתבצע באופן מידתי למטרה מוגדרת, מפורשת ולגיטימית
 • החברה רשאית להעביר את המידע אודותיך לצדדים שלישיים במקרים הבאים:
  • ככל שהדבר דרוש לצורך אספקה תקינה של שירותי האתר והאפליקציות
  • אם תפר את הוראות תנאי השימוש באתר והאפליקציות, או אם תבצע באמצעות האתר והאפליקציות, או בקשר עמם, פעולות הנחזות על ידי החברה כמנוגדות לדין או ניסיון לבצע פעולות כאלה
  • אם יתקבל בידי החברה צו שיפוטי, או דרישה של רשות המוסמכת לכך, המורה לה למסור את פרטיך או את המידע אודותיך לצד שלישי
  • בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין החברה ו/או מי מטעמה
  • בכל מקרה שהחברה סבורה כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של צד שלישי
  • לחברות או לארגונים הקשורים לחברה ובלבד שהם ישתמשו במידע זה רק על-פי הוראות מדיניות זו
  • לצורך מסירת ושיתוף מידע אנונימי, מצרפי וסטטיסטי עם חברות או ארגונים אחרים הקשורים בחברה וכן עם ספקים, שותפים עסקיים, מפרסמים וכל צד שלישי, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה. החברה לא תחשוף בפניהם ביודעין את זהותך ללא הסכמתך
  • אם החברה תארגן את פעילותה או את פעילות האתר והאפליקציות במסגרת אחרת וכן במקרה שישנה את מבניהם המשפטי, לרבות במקרה בו תעביר פעילות האתר ו/או כל חלק ממנו והאפליקציות ו/או כל חלק מהן לצד שלישי – היא תהיה זכאית להעביר לגוף החדש העתק מן המידע שנאגר אודותיך ובלבד שגוף זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות זו
  • על-פי בקשתך המפורשת

היכן נשמר המידע?

המידע שהחברה אוספת נשמר במאגר המידע שלה, המאוחסן אצל ספקי אירוח שרתים וגיבוי מידע, שעשויים להימצא גם מחוץ לגבולות ישראל. מידע נוסף, כפי שמפורט במדיניות זו נאסף ונשמר על ידי חברות אחרות (כדוגמת חברות סטטיסטיקה וכיו"ב). אף הן יכולות לשמור את המידע מחוץ לגבולות המדינה. הסכמתך למדיניות זו, מהווה גם הסכמה לשמירת המידע בחו"ל ולהעברתו מחוץ לגבולות ישראל.

Cookies
החברה עשויה להשתמש באתר והאפליקציות ב'עוגיות' (Cookies) לצורך תפעולן השוטף והתקין, לרבות כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר והאפליקציות, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר והאפליקציות להעדפותיך האישיות, לצרכי אבטחת מידע ועוד.

'עוגיות' (Cookies) הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה ממחשבי האתר והאפליקציות. חלק מקבצי העוגיות יימחקו כאשר תסגור את הדפדפן וחלק נשמרים על גבי הכונן הקשיח במכשיר הקצה המשמש אותך. ה-Cookies יכולים להכיל מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתר ובאפליקציות, מהיכן הגעת אל האתר והאפליקציות, מדורים, מידע שאתה מבקש לראות בעת הכניסה לאתר והאפליקציות ועוד.

החברה נעזרת בנוסף גם ב-Cookies שמקורם בצדדים שלישיים, בהם Google Analytics,  שירותי הפרסום של חברת גוגל, ורשתות חברתיות כגון פייסבוק. קבצי העוגיות נועדו עבור הצגת מודעות בדבר מוצרים או שירותים בהתבסס על פעילויותיך השונות ברחבי האינטרנט ואתרים ושירותים אחרים בהם ביקרת בשיטה המכונהRetargeting  בנוסף, קבצי ה-Cookies שמקורם בפייסבוק נועדו להציג לך מידע באתר ובאפליקציות שמקורו בפייסבוק, לסמן תכנים ש'אהבת', להמליץ לך על תכנים אחרים שעשויים לעניין אותך ועוד.

אם אינך רוצה לקבל Cookies, תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך נא היוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן. בחלק מהשירותים המוזכרים לעיל, תוכל לבקש את הסרתך מאיסוף קבצי Cookies אודותיך (באמצעות"Opt-Out":)

 • למידע נוסף אודות אפשרות הסרתך משירות Google Analytics, לחץ כאן.
  למידע נוסף אודות אפשרות הסרתך משירותי הפרסום של גוגל, לחץ כאן
 • למידע נוסף אודות אפשרות הסרתך משירות הפרסומות של פייסבוק, לחץ כאן.
  למידע נוסף אודות שירותי הפרסום של פייסבוק, לחץ כאן

זכור, עם זאת, שנטרול העוגיות עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר והאפליקציות או באתרי אינטרנט אחרים. בנוסף לכך, אתה יכול למחוק את ה-Cookies במחשבך בכל רגע. מוצע שתעשה כן, רק אם אתה משוכנע שאינך רוצה שהאתר יותאם להעדפותיך או ישתף עם צדדים שלישיים מידע אודות פעילותך באתר והאפליקציות.

אבטחת מידע

החברה מייחסת חשיבות עליונה לאבטחת המידע במערכותיה. לשם שמירת המידע, היא מפעילה מערכות, יישומים ונהלים לאבטחת המידע, המיועדים למזער את הסיכונים מפני גניבה, פגיעה, אובדן או גישה בלתי מורשית למידע.

עם זאת, כידוע, אחסונו והעברתו של מידע באמצעים אלקטרוניים, לרבות דרך רשת האינטרנט, לעולם לא יכול להיות בטוח לחלוטין ובכל עת שבה הנך מוסר מידע לחברה באמצעות רשת האינטרנט, הנך עושה זאת בכפוף לסכנות הכרוכות בהעברת המידע בדרך זו. בכל מקרה, אם יש לך סיבה להאמין כי העברת המידע לחברה אינה בטוחה עוד (לדוגמה, אם הנך מרגיש כי האבטחה של מידע אשר ייתכן והעברת לחברה הועמדה בסכנה), אנא תעדכן אותנו באמצעי התקשרות כמפורט במדיניות הגנת פרטיות זו לעיל.

זכות לעיין במידע

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981, כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו שהרשהו בכתב או על ידי אפוטרופוס, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. בהתאם, אם עיינת במידע ומצאת שאינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, הנך רשאי לפנות לחברה בבקשה לתקן את המידע או למוחקו.

שים לב כי מחיקת מידע עלולה למנוע ממך להמשיך ולקבל שירותים מהאתר והאפליקציות ולהביא לביטול רישומך לאתר והאפליקציות. מידע הדרוש לחברה – לרבות תיעוד פעולות שביצעת באתר והאפליקציות – יוסיף להישמר על ידי החברה על-פי דין, אך לא ישמש עוד לצורך פניות אליך. אם בתוך 30 יום לא תקבל הודעה כי המידע שנתבקשה החברה למחוק אכן נמחק על-פי סעיף זה, תהיה זכאי לפנות לבית משפט באופן הקבוע בתקנות שמכוח חוק הגנת הפרטיות, כדי שיורה לחברה לפעול כאמור.

דיווח על פגיעה בפרטיותך

אם אתה סבור שפרטיותך נפגעה במהלך השימוש באתר או באפליקציות, אנא פנה לחברה באמצעות כתובת הדוא"ל: madanes@madanes.com, או באמצעות מכתב שתשלח לכתובת החברה ברחוב השלושה 2. תל אביב 6706054. נציגי החברה עומדים לרשותך  בכל תלונה, בקשה, תגובה או שאלה.

הדין החל

על מדיניות הגנת פרטיות זו יחול הדין הישראלי ללא ברירות המחדל שלו.

שינויים במדיניות הפרטיות

החברה רשאית לשנות מעת לעת את תנאי מדיניות הפרטיות. אם יבוצעו במדיניות שינויים מהותיים, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתר והאפליקציות 30 ימים לפני כניסת השינויים לתוקף. אם יבוצעו במדיניות שינויים שאינם מהותיים, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתר והאפליקציות 7 ימים לפני כניסתם לתוקף – זאת אלא אם השינויים במדיניות בוצעו בהתאם להוראות כל דין, או דרישת רשות מוסמכת, או אז השינויים ייכנסו לתוקף בהתאם להוראות הדין או לדרישה כאמור. המשך השימוש באתר לאחר השינוי במדיניות מעיד על הסכמתך למדיניות המתוקנת. אם אינך מסכים עם הנוסח המעודכן של המדיניות, עליך לחדול מלעשות שימוש נוסף באתר והאפליקציות.

בכל עת תוכל לעיין במדיניות העדכנית באמצעות לחיצה על הקישור המתאים באתר והאפליקציות.

עודכן לאחרונה: 22/1/2018


1כגון האזור המיועד ללקוחות החברה, רישום לחברות באתר ההטבות של החברה, רישום לרשימות התפוצה של החברה, יצירת קשר עם החברה באמצעות טפסי קשר מקוונים המצויים באתר והאפליקציות ועוד

צור קשר התקשר עכשיו
Loading...