חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

שאלות ותשובות


מי יכול להיות מוטב וכיצד נקבע מוטב?

מוטב הוא מי שזכאי לקבל כספים מקופת גמל בעת מותו של עמית בקופת הגמל. המוטב נקבע ע"י העמית בהוראה בכתב שנותן העמית לחברה המנהלת את קופת הגמל. אין כל הגבלה על זהות המוטב – שנקבעת כאמור ע"י העמית.

העמית רשאי – בכל עת וללא כל הגבלה – להודיע לחברה המנהלת בכתב על שינוי המוטב. לא נתן העמית הודעה בכתב לחברה המנהלת על מוטב, תשלם קופת הגמל את הכספים המגיעים לעמית ליורשיו על פי הדין. בהקשר זה יש לעיין גם בטופס ההצטרפות ובתקנון הקופה. מוטב שכספי הקופה הועברו אליו, רשאי למשוך את חלקו או להמשיך ולחסוך בקופה, אך במקרה כזה, הוותק בקופה ייחשב מיום פטירת העמית ולא מיום פתיחת הקופה.

מהי חשיבות התשואה במכשירים פיננסים לטווח ארוך?

ניתן לראות בדוגמא הבאה את ההבדל בין עמית שחוסך בקופת גמל לטווח ארוך בקופה שמניבה תשואה של 4% לשנה לבין זו של קופה שהתשואה בה 5% לשנה. למרות ההפרש הקטן בין התשואות, הוא יכול להגיע לעשרות ואף מאות אלפי שקלים.
בדוגמא שלפניכם מוצגת הצבירה לאורך תקופה של עד 25 שנה, לעמית שמפקיד הפקדה חודשית של 1,000 ש"ח לקרן השתלמות וקופת גמל.
בתום 6 שנים, היתרה הצבורה בקופה עם תשואה של 5% תהיה גבוהה ב-2,260 ש"ח מזו עם התשואה של 4% ותעמוד על 84,113 ש"ח. בתום 25 שנה הצבירה במסלול של תשואה שנתית בשיעור 5% תהיה 597,991 ש"ח וההפרש מול המסלול ובו תשואה של 4% יעמוד על 82,148 ש"ח, דהיינו הפרש של 15.9%. אם הפער בתשואות יהיה 6% לשנה לעומת 4%, ההפרש בתום 25 שנה יהיה 180,616 ש"ח, דהיינו 35%.

מהן הטבות מס?

במועד ההפקדה העמית נהנה מהוצאה מותרת בניכוי לצורכי מס בגובה הסכום שהופקד בקרן בניכוי סכום השווה ל-2.5% מהכנסתו החייבת מעסק או ממשלח-יד (בשנת המס 2008 – הכנסה חייבת מעסק או ממשלח-יד עד לסכום של 224,000 ש"ח). ואולם, סך ההוצאה שתותר בניכוי לא תעלה על סכום השווה ל-4.5% מהכנסתו החייבת מעסק או ממשלח-יד.

מהם הסכומים הניתנים להפקדה?

עמית שכיר יכול להפקיד לקופה עד 5% משכרו בתנאי שהמעסיק מפקיד אחוז זהה לקופה. עמית שכיר רשאי להפקיד עד 2% נוספים מהכנסתו באופן וולונטרי ללא תלות בהפקדות המעסיק מעל 5% והמעסיק רשאי להפקיד באופן וולונטרי עד 2.5% נוספים מהכנסתו של העובד ללא תלות בהפקדות העובד מעל 5%. מעסיק המפקיד עבור עובדו בגין אובדן כושר עבודה – הפקדה זו נכללת בתקרה המקסימאלית המותרת למעסיק – לאמור 7.5%. תקרת הכנסה מזכה מעבודה בגינה ניתן להפקיד כספים לקופת גמל לתגמולים לעמיתים שכירים היא משכורתו של העובד עד תקרה של ארבע פעמים השכר הממוצע במשק, ועד 7.5% מעביד, 7% עובד (נכון לינואר 2009 – 31,712 ש"ח). הפקדות מעל לתקרה לא ייהנו מהטבות המס במועד ההפקדה.

מהם דמי ניהול?

דמי הניהול נגבים ע"י חברות הביטוח ומנהלי קופות הגמל, הפנסיה וההשתלמות אחת לחודש כאחוז מסוים מסכומי החיסכון המצטבר. על פי התקנות לניהול קופות גמל, הסכום המרבי המותר לגביה כדמי ניהול הוא 2% לשנה (2:12=0.1667% לחודש). בדרך כלל זהו הסכום המצוין בתקנון הקופה כסכום מרבי. בכל הסכם או פוליסה יצוין גובה דמי הניהול למבוטח (במונחי אחוז מסוים לשנה לחלק ל-12). על סכום זה מתחרות החברות ביניהן. יש להקפיד לקבל הצעת מחיר בכתב לרכיב זה ולוודא שבפוליסה אכן צוין הסכום שהוצע.

מהן תשואות?

הרווחים שהושגו על כספי חסכונות שהופקדו בקופות גמל, קרנות פנסיה והשתלמות ותכניות ביטוחי מנהלים. התשואות מחושבות על בסיס חודשי (החל ממרץ 2005 על בסיס יומי) ומחולקות לחשבון של כל עמית באופן יחסי לסכום חסכונותיו המצטברים.

מיהו עמית?

עמית הוא מי שרשומים על שמו כספים ברישומי קופת גמל במסגרת חשבון ספציפי.
חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה – 2005 מבחין בעמיתים הבאים:

 • עמית-מעביד: עמית שהוא מעביד המשלם כספים לקופת גמל מרכזית בעד עובדיו.
 • עמית-עצמאי: עמית יחיד המשלם כספים לקופת גמל בעד עצמו, לרבות עובד המשלם כספים כאמור בלא תשלום מקביל של מעבידו.
 • עמית-שיתופי: עמית בקופת גמל לתגמולים שהוא קיבוץ או מושב שיתופי, המשלם כספים לקופת הגמל בעד חבריו.
 • עמית-שכיר: עמית שהוא עובד אשר מעבידו משלם בעדו כספים לקופת גמל, בגין תגמולים או פיצויים. עמית שכיר שפרש מעבודה זכאי למשוך את הכספים מחשבונו (בכפוף להוראות כל דין ותקנות הקופה) ולהעבירם למעמד של עמית עצמאי על שמו וליהנות מהוותק, אולם פעולה זו תחשב כהפקדה לסעיף תגמולים, המיועדת לקצבה בגיל פרישה.

מהו גיל פרישה?

הגיל שבו זכאי העמית לפרוש ולהתחיל לקבל את הכספים שהצטברו לזכותו בקרן הפנסיה. על פי חוק, גיל הזכאות לפרישה לפנסיה הוא 67 לגבר ו-64 לאישה. בהתאם לתקנות ניתן להקדים יציאה לפנסיית זקנה לגיל 60.

מתי ניתן למשוך כספים מקופת הגמל?

בהתאם לתיקון חוק קופות גמל, החל מינואר 2008 ובגין כל ההפקדות לסעיף תגמולים, הכספים ניתנים למשיכה רק בדרך של קצבה החל מגיל פרישה לפי החוק. ככל שנצברת קצבה מינימאלית של 3850 ש"ח לחודש (נכון למרץ 2008) ניתן לפעול באחת משתי החלופות:

 1. הגדלת סכום הקצבה החודשית
 2. היוון יתרת הקצבה ומשיכה בסכום חד-פעמי. לגבי אופן המשיכה, יבחר העמית במועד הזכאות. הכללים לגבי צבירת הכספים ליום 31.12.07 נותרו כפי שהיו במתכונתם בטרם התיקון לחוק

להלן 3 מצבים המאפשרים משיכת כספים בהתאם לתקנות כפי שהיו עד 31.12.07:

 1. עמית – שכיר שהגיע לגיל 60, ובלבד שעברו 5 שנים מהיום שהחל להפקיד כספים בקופה, זכאי למשוך את הכספים שנצברו לזכותו בקופה
 2. עמית – שכיר שפרש כליל מעבודתו עקב פיטורים או התפטרות או שהפך לעוסק עצמאי או שעבר למקום עבודה חדש בו אין הסדר גמל לעובדים – יוכל למשוך הכספים שהופקדו עד 31.12.2004 והרווחים בגינם, בתום 6 חודשים ממועד הפסקת העבודה
 3. עמית – שכיר שהחל לעבוד אצל מעסיק אחר במהלך חצי שנה מיום הפסקת עבודתו ובמקום החדש אין לו הסדר הפרשות לקופת גמל לתגמולים או קצבה, זכאי למשוך הכספים שהופקדו עד 31.12.2004 בתום 13 חודשים מיום שהחל לעבוד במקום החדש (לאחר המצאת אישור מתאים מהמעסיק)
  חלק הפיצויים – ניתן לשחרר באישור המעסיק והמצאת טופס 161 שימולא ע"י המעסיק. משיכת הכספים תיעשה באמצעות סניף בנק. יש לגשת לסניף ולחתום בפני פקיד הבנק על בקשת משיכה. משיכת הכספים תתבצע עד ארבעה ימי עסקים מיום אישור הבקשה

מהן זכויות עמית – שכיר הפורש מעבודה בשל פיטורים או פרישה מרצון?

עובד הפורש ממקום עבודתו ואשר מעסיקו הפקיד עבורו כספי תגמולים ו/או פיצויים בחשבון שכיר בקופת גמל, וזכאי למשיכת כספים או להעביר הכספים לכל קופת גמל שיבחר ולשנות מעמד לעמית עצמאי וליהנות מאחת האפשרויות דלהלן:

 1. לגבי כספי תגמולים שהופקדו עד 31.12.07, אפשרות משיכת הכסף בכל עת, תוך הודעה מוקדמת בכתב, כמקובל ובהתאם לתקנות
 2. לגבי כספים שהופקדו מינואר 2008, ניתן למשוך כקצבה רק בגיל פרישה, בהתאם לתקרות שבתקנות
 3. לגבי כספי פיצויים ניתן לבצע משיכה בהתאם לתקנות ו/ולהעביר לקופה מעמד עצמאי. במצב זה תתבצע ההתחשבנות לצורכי מס והכספים יופקדו בקופה חדשה כשייעודם קצבה בגיל פריש
 4. בחר העמית להפקיד הפקדות נוספות, ייהנה מהוותק הנצבר מיום פתיחת הקופה. משיכה שלא כדין – משיכה לפני תום תקופת החסכון או שלא עומדת בתנאי החוק לזכאות למשיכה, תחויב במס בגובה 35% מסך היתרה בקופה

כיצד מפקידים בקופת גמל או בקרן השתלמות?

הפקדת כספים לקופה יכולה להיעשות באחת מן הדרכים הבאות:

 1. הוראה לחיוב חשבון – יש למלא את טופס ההרשאה לבנק הרלוונטי ולגשת להחתים את סניף הבנק שבו נמצא החשבון שממנו ייגבה הכסף. לאחר מכן יש לשלוח אלינו את הטופס החתום על מנת שנוכל להפעיל את ההרשאה
 2. להפקיד באמצעות צ'ק או העברה בנקאית דרך סניף הבנק המשרת. יש לציין שם, ת"ז ומספר עמית בקופה ולהעביר העתק מאסמכתא בגין ההפקדה למשרדנו
 3. לשלוח אלינו בדואר המחאה בגין כל קופה ואנחנו נפקידה בחשבונך. יש לציין שם, ת"ז ומספר עמית בקופה

האם קיימים מועדים קבועים להפקדה?

עצמאי יכול להפקיד במהלך השנה בתשלומים או בסכום אחד, כל עוד ההפקדות מתבצעות באותה שנת מס.

מי יכול לפתוח קרן השתלמות לעצמאיים?

קרן השתלמות במעמד עצמאי יכול לפתוח רק מי שיש לו הכנסה מעסק או ממשלח יד. על מנת להתקבל כעמית בקרנות ההשתלמות יש להציג בעת פתיחת הקרן אישור עוסק מורשה.