חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

כיצד להעסיק עובד זר

מעוניין להעסיק עובד זר? עליך לדעת כי העסקת עובד זר בישראל מחייבת אותך בקבלת היתר להעסקת עובד זר מהמדינה.
האישור להעסקת עובדים זרים ניתן על ידי רשות האוכלוסין, ההגירה ומעברי הגבול במשרד הפנים. היחידה היא המחליטה אם תקבלו אישור להעסקת עובדים זרים, על סמך המסמכים והבקשות שהגשתם לה.
היתר להעסקת עובד זר ניתן רק למעסיקים בענפי הסיעוד, החקלאות, הבנייה, התעשייה והמסעדנות האתנית. לכן, אם אתה מעסיק ללא היתר עובד זר בעבודות בית, בטיפול בילדים, בשיפוצים ועוד, אתה עובר על החוק, מסתכן בפלילים ובקנסות כבדים.

עובדים זרים בישראל

העסקה חוקית של עובדים זרים התאפשרה בשני העשורים האחרונים תוך הגבלת מספרם ותחומי העסקתם. כ-80,000 עובדים זרים משולבים היום כחוק בענפי הסיעוד, החקלאות, הבניין, התעשייה והמסעדנות בלבד.
בשנים הקרובות, על פי החלטת הממשלה הנוכחית, יפחתו מספר ההיתרים והמכסות המאושרות להעסקת עובדים זרים. בנוסף, תפעל הממשלה לצמצום מספר העובדים הזרים השוהים בארץ ומועסקים על ידי ישראלים באופן לא חוקי.

למרות זאת, כ-125,000 עובדים בלתי חוקיים מועסקים כיום בתחומי מדינת ישראל, ללא היתר בתחומים רבים, בהם: ניקיון בתים, שמרטפות, שיפוצים, מלונאות, מסעדנות ועוד. בנוסף, מועסקים בישראל, בהערכה גסה של גורמי המקצוע, כ-25,000 פלסטינאים השוהים בארץ שלא כחוק ולמעלה מ 20,000 מסתננים שהגיעו לישראל דרך גבול מצרים.

העסקת עובד זר בישראל כפופה למעשה לחוק העובדים הזרים (התשנ"א-1991).

חוק עובדים זרים מטיל על מעסיקו של עובד זר חובות מיוחדות כלפי העובד הזר וכלפי רשויות המדינה. להלן תמצאו תקציר של חלק מחובות אלו כפי שהוסדרו בחוק.
יודגש כי בנוסף לחובות שיפורטו להלן, מעסיק של עובד זר חייב להעניק לעובדו את אותם תנאי העבודה להם זכאי עובד ישראלי על פי כל דין, הסכם קיבוצי, צו הרחבה או נוהג. בין היתר, עובד זר זכאי לשכר מינימום, לתשלום בגין עבודה בשעות נוספות, לחופשה שנתית, לימי שבתון וליום מנוחה שבועי, לתשלום דמי נסיעה ודמי הבראה ולתשלום פיצויי פיטורים.

היתר להעסקת עובד זר

אדם שאינו אזרח או תושב ישראל מוגדר בחוק כ"עובד זר".
חל איסור חמור על העסקת "עובד זר" ללא קבלת היתר לכך מאת הממונה כהגדרתו בחוק עובדים זרים (להלן: הממונה). התרים ניתנים למעסיקים בתחומי הבניין, החקלאות, התעשייה, המסעדות האתניות האסיאתיות, המומחים, והסיעוד, העומדים בקריטריונים המיוחדים שנקבעו לכל ענף בנפרד, בהם ניתן לעיין באתר זה.

מעסיק שקיבל היתר להעסקת עובד זר חייב להסדיר אשרת עבודה לעובד הזר שברצונו להעסיק. אשרת העבודה (ב/1) תוטבע בדרכונו של העובד ויצוין הענף הכלכלי בו רשאי העובד לעסוק. חל איסור חמור להעסיק עובד זר מבלי שהוטבעה בדרכונו של העובד אשרת עבודה בתוקף.או בענף אחר מזה הרשום באשרה

בנוסף, בענף הסיעוד, מעסיק בעל היתר רשאי להעסיק עובד זר רק אם העובד והמעסיק נרשמו באחת הלשכות המורשות. מידע אודות הלשכות המורשות וחובת הרישום ניתן למצוא באתר זה בענף "סיעוד".

כך, לפני שמעסיק מתקשר עם אדם לצורך ביצוע עבודה, עליו לוודא כי הוא מתקשר עם אזרח או תושב ישראל.
אם העובד אינו אזרח או תושב ישראל, אסור להעסיקו, אלא אם התקיימו שלושת אלו:

  1. בידי המעסיק היתר כדין מאת הממונה
  2. בידי העובד אשרת עבודה בתוקף לעבודה באותו ענף
  3. המעסיק רשם את העובד הזר כדין אצל הרשויות לעבודה אצלו בהתאם לנוהל החל בכל ענף בנפרד

העסקת עובד זר ללא היתר, או ללא שהוטבעה בדרכונו של העובד אשרת עבודה בתוקף או ללא שהעובד נרשם כדין לעבודה אצל המעסיק, מהווה עבירה פלילית שעונשה קנס או מאסר.

ביטוח רפואי לעובד זר

על המעסיק להסדיר ביטוח רפואי לעובד הזר אצל מבטח בעל רישיון בתוקף,  לכל תקופת עבודת העובד הזר אצלו. עליו למסור לעובד העתק פוליסת הביטוח בשפה שהעובד הזר מבין. ביטוח עובדים זרים יכלול את סל השירותים שקבע שר הבריאות בצו עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) (סל שירותי בריאות לעובד), התשס"א-2001.

לפרטים נוספים על ביטוח עובדים זרים ניתן ליצור קשר בטל: 073-212-8368

לקבלת הצעה מותאמת עבורך